#

Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Hizmetleri

1. Dolaysız Vergiler
Kurumlar Vergisi

Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannameleri ve bunlara ekli mali tablolar ve bildirimler,
Gelir Vergisi,
Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri ve bunlara ekli mali tablolar ve bildirimler.

2. Dolaylı Vergiler
Katma Değer Vergisi

İade hakkı doğuran işlem ve belgeler,
İhracat istisnasından kaynaklanan,
İndirimli orandan kaynaklanan,
Dahilde İşleme İzin Belgesine göre yapılan KDV tecil- terkin işlemleri tasdiki,
Gümrük Beyanname tasdiki (Tam tasdik sözleşmesine bağlı olarak).

Özel Tüketim Vergisi

Özel Tüketim Vergisi sıfırlanmamış deniz yakıtı tasdik raporu,
Özel Tüketim Vergisi üretim tecil-terkin raporu,
Özel Tüketim Vergisi iade ve mahsup işlemleri,
Biyoetanol üretim tasdik raporu,
Harmanlayıcılara ait biyoetanollü benzin faaliyet tasdik raporu,
İhraç malı taşıyan araçlara motorin teslimlerinde özel tüketim vergisi istisnasına ilişkin faaliyet tasdik raporu.

3. Mali Mevzuatta Yeralan Teşvik, İndirim, İstisna Ve Muafiyetler

Yatırım indirimi
Eğitim, spor ve sağlık yatırımlarından elde edilen kazanç istisnası,
Dernek, Tesis, Vakıf ve Kooperatiflere muafiyet tanınması,
Türkiye bilimsel ve teknolojik araştırma kurumunca yapılan Ar-Ge yardımları destekleme işlemleri,
Gelir ve Kurumlar Vergisi indirimi tasdik raporu (Olağanüstü hal).

4. Özel Amaçlı Raporlar

Kredilere ilişkin tespit işlemleri (Bankalar Kanunu’na göre),
Organize sanayi bölgelerinin hesap ve işlemlerinin incelenmesi,
Öz kaynakların sermayeye ilavesine ilişkin raporlar,
SSK ilişiksizlik belgesi için yapılan incelemeye ait rapor,
3984 Sayılı radyo ve televizyonların kuruluş ve yayınları hakkında kanun uyarınca radyo ve televizyon üst kurulu paylarının ödenmesi işlemleri.

Web TasarımıWeb Tasarımı